Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 28 April 2014, 02:57 PM
 

ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

กรณีงานไม่สมบูรณ์ 

ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมา เป็น CD เปล่า

ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

ส่งภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น มิฉะนั้นจะตัดคะแนนเป็นศูนย์

เลขลำดับโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
ก-029 56126611024 จักรกฤษณ์  หาญพิพัฒน์พาณิชย์
56126611046 สิบขรินทร์  สิตละกิจบรรหาร
56126611073 วัชรพล  แก้วบัวดี
56126611011 นาวิน  พิศดวง
56126611083 จักรธร  สุระขันธ์
56126611068 กฤติน  อินทรประพันธ์
56126611066 ลัทธพล  กิจบำรุง
56126611084 ธัญณัฐย์  แพรขาว
ก-034 56122503012 อรอนงค์  ไพเราะ
56122503023 ศุภชัย  ธรรมโส
56122503024 ปิยะรัตน์  อุกระโทก
56122503037 ธีรวัฒน์  ทองอ่ำ
56122503032 ปรางกมล  รักษ์มณี
56122503058 จิรารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
56122521030 ธีรดนย์  จักรบุตร
ก-079 56126607004 สถาพร  เจริญผล
56126607018 ปิยดา  โขมะพันธ์
56126607025 วิภาดา  แซ่ลิ้ม
56126607029 แก้วตา  กรวงศ์รักษา
56126607030 ดิษยา  เที่ยงธรรม
56126607034 จันษณา  จินดาพันธ์
56126607048 อภิวัฒน์  เลื่อมไธสง
ก-088 56122521003 พลกฤษณ์  สุขล้อม
56122521008 วรวุทธ  มณีนิล
56122521009 พฤทธิ์  แก้วแสน
56122521010 ชานนท์  พูนขำ
56122521019 ปองพล  ใจเที่ยง
56122521023 สุวดี  แสงศร
56122503007 ปรเมศ  เหล่านุญชัย
56122503017 ยศกร  บุตรเรือง
Picture of Sureeporn Boonsombat
เรื่องประกาศการตรวจสอบและติดตามคะแนนของนักศึกษา
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 28 April 2014, 12:37 PM
 
เรื่องประกาศการตรวจสอบและติดตามคะแนนของนักศึกษา 
 
          ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
หากนักศึกษามีข้อสงสัยในผลคะแนนให้มาติดต่อที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ห้อง 3412 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยในวันที่กำหนดข้างต้นจะถือว่านักศึกษายอมรับผลคะแนนตามที่ปรากฏ
ในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
Picture of Sureeporn Boonsombat
ระกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 กรณีงานไม่สมบูรณ์
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 17 April 2014, 04:43 PM
 

ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

กรณีงานไม่สมบูรณ์

ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมาอาจารย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

ส่งภายในวันที่ 24 เมษายน 2557


เลขลำดับโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
ค-049 56122901036 ประกายฝน  พลมีศักดิ์
56122901047 ณัฎฐนิชา  ตุ่มเจริญ
56122901053 ณัฐกานต์  ชลันธร
56122901059 วรรณวิภา  มั่นธรรม
56122901060 ปวีณา  พูลสำราญ
56122901063 นฤมล  มีแวว

หมายเหตุ : กลุ่มใดที่เจ้าหน้าติดต่อเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะคะ
Picture of Sureeporn Boonsombat
นักศึกษาต่อไปนี้ให้ติดต่อพี่ต่าย
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 3 April 2014, 04:09 PM
 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อพี่ต่าย 
ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เรื่องแบบทดสอบ 
ภายในวันที่ 8-11 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

นางสาวชญานิน  หลีกอาญา รหัสนักศึกษา   56127326037
นางสาวณภัทรารัตน์  ที่ดี      รหัสนักศึกษา   56127326027
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 3 April 2014, 11:07 AM
 

ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

กรณีงานไม่สมบูรณ์

ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมาอาจารย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

ส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2557

เลขลำดับโครงงาน

ก-006

56126613009

กาญจนา  วันปาน

 

56126613005

ธัญชนก  แป้นแก้ว

 

56126613022

ปวีณ์กร  ฉิมวงศ์

 

56126613030

เบญจรัตน์  วรรณพรม

ไม่รับโทรศัพท์

56126613039

สิตานัน  บุญชม้อย

 

56126613041

ปรียาภัทร์  ดารากุลไวนุวัฒน์

 

56126613056

ภัทร์ศรัณย์  พงศ์สุภาชิยทัช

 

 

เลขลำดับโครงงาน

ก-041

56122507002

วัชรินทร์  โสภณธรรมคุณ

 

56122507006

นัธทวัฒน์  พรหมพิทักษ์มณี

 

56122507011

สกล  วรคุโณปการ

 

56122507012

ปุณยวีร์  จันทร์ศรีวงศ์

ไม่รับโทรศัพท์

56122507018

นพรัตน์  แดงสิงห์

 

56122507021

กวีศิลป์  เทศเสนาะ

 

56122507049

กิตติพิชญ์  จินดาวงศ์

 

56122507055

กษิดิศ  แสวงบุญ

 

 

เลขลำดับโครงงาน

ค-125

56122901002

สิทธิชัย  สุขหงษ์

 

56122901015

ณัฐชัย  บุญเส็ง

 

56122901018

สหรัฐ  ภักดีรักษ์

 

56122901023

วศิน  มั่นเหมาะ

ไม่รับโทรศัพท์

56122901024

อาทิตย์  ชาติทรัพย์สิน

 

56122901025

ธีรภัทร์  ธรรมบัณฑิตย์

 

56122901028

ธราธิป  เทพยสุวรรณ

 

56122901039

จิรวัฒน์  เลิศวิจิตรสกุล

 

 

เลขลำดับโครงงาน

ช-001

56123318025

ศดานันท์  อนันทานนท์

 

56123318026

สุพรรษา  ออนดิน

 

56123318048

ศรีสุดา  สีหาชาติ

 

56123318058

จิราภรณ์  หังโส

ไม่รับโทรศัพท์

56123318072

ดลวรรณ  คำเจริญ

 

56123318111

นฤพรรณ  วิวัฒนาเสรีธรรม

 

56127328045

ธันย์ธร  สุขเรืองรอง

 

 


Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 Today Tuesday, 29 July 29 30 31   
Skip VDO ทบทวนการเรียน 2/55Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None