Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

Available Courses


  ข่าวและประกาศ

  Picture of Sureeporn Boonsombat
  ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556
  by Sureeporn Boonsombat - Monday, 28 April 2014, 08:57 AM
   

  ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

  กรณีงานไม่สมบูรณ์ 

  ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

  เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมา เป็น CD เปล่า

  ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

  ส่งภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น มิฉะนั้นจะตัดคะแนนเป็นศูนย์

  เลขลำดับโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
  ก-029 56126611024 จักรกฤษณ์  หาญพิพัฒน์พาณิชย์
  56126611046 สิบขรินทร์  สิตละกิจบรรหาร
  56126611073 วัชรพล  แก้วบัวดี
  56126611011 นาวิน  พิศดวง
  56126611083 จักรธร  สุระขันธ์
  56126611068 กฤติน  อินทรประพันธ์
  56126611066 ลัทธพล  กิจบำรุง
  56126611084 ธัญณัฐย์  แพรขาว
  ก-034 56122503012 อรอนงค์  ไพเราะ
  56122503023 ศุภชัย  ธรรมโส
  56122503024 ปิยะรัตน์  อุกระโทก
  56122503037 ธีรวัฒน์  ทองอ่ำ
  56122503032 ปรางกมล  รักษ์มณี
  56122503058 จิรารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
  56122521030 ธีรดนย์  จักรบุตร
  ก-079 56126607004 สถาพร  เจริญผล
  56126607018 ปิยดา  โขมะพันธ์
  56126607025 วิภาดา  แซ่ลิ้ม
  56126607029 แก้วตา  กรวงศ์รักษา
  56126607030 ดิษยา  เที่ยงธรรม
  56126607034 จันษณา  จินดาพันธ์
  56126607048 อภิวัฒน์  เลื่อมไธสง
  ก-088 56122521003 พลกฤษณ์  สุขล้อม
  56122521008 วรวุทธ  มณีนิล
  56122521009 พฤทธิ์  แก้วแสน
  56122521010 ชานนท์  พูนขำ
  56122521019 ปองพล  ใจเที่ยง
  56122521023 สุวดี  แสงศร
  56122503007 ปรเมศ  เหล่านุญชัย
  56122503017 ยศกร  บุตรเรือง
  Picture of Sureeporn Boonsombat
  เรื่องประกาศการตรวจสอบและติดตามคะแนนของนักศึกษา
  by Sureeporn Boonsombat - Monday, 28 April 2014, 06:37 AM
   
  เรื่องประกาศการตรวจสอบและติดตามคะแนนของนักศึกษา 
   
            ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
  หากนักศึกษามีข้อสงสัยในผลคะแนนให้มาติดต่อที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ห้อง 3412 
  ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยในวันที่กำหนดข้างต้นจะถือว่านักศึกษายอมรับผลคะแนนตามที่ปรากฏ
  ในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
  Picture of Sureeporn Boonsombat
  ระกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 กรณีงานไม่สมบูรณ์
  by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 17 April 2014, 10:43 AM
   

  ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

  กรณีงานไม่สมบูรณ์

  ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

  เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมาอาจารย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

  ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

  ส่งภายในวันที่ 24 เมษายน 2557


  เลขลำดับโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
  ค-049 56122901036 ประกายฝน  พลมีศักดิ์
  56122901047 ณัฎฐนิชา  ตุ่มเจริญ
  56122901053 ณัฐกานต์  ชลันธร
  56122901059 วรรณวิภา  มั่นธรรม
  56122901060 ปวีณา  พูลสำราญ
  56122901063 นฤมล  มีแวว

  หมายเหตุ : กลุ่มใดที่เจ้าหน้าติดต่อเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะคะ
  Picture of Sureeporn Boonsombat
  นักศึกษาต่อไปนี้ให้ติดต่อพี่ต่าย
  by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 3 April 2014, 10:09 AM
   
  นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อพี่ต่าย 
  ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เรื่องแบบทดสอบ 
  ภายในวันที่ 8-11 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

  นางสาวชญานิน  หลีกอาญา รหัสนักศึกษา   56127326037
  นางสาวณภัทรารัตน์  ที่ดี      รหัสนักศึกษา   56127326027
  Picture of Sureeporn Boonsombat
  ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556
  by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 3 April 2014, 05:07 AM
   

  ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

  กรณีงานไม่สมบูรณ์

  ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

  เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมาอาจารย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

  ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

  ส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2557

  เลขลำดับโครงงาน

  ก-006

  56126613009

  กาญจนา  วันปาน

   

  56126613005

  ธัญชนก  แป้นแก้ว

   

  56126613022

  ปวีณ์กร  ฉิมวงศ์

   

  56126613030

  เบญจรัตน์  วรรณพรม

  ไม่รับโทรศัพท์

  56126613039

  สิตานัน  บุญชม้อย

   

  56126613041

  ปรียาภัทร์  ดารากุลไวนุวัฒน์

   

  56126613056

  ภัทร์ศรัณย์  พงศ์สุภาชิยทัช

   

   

  เลขลำดับโครงงาน

  ก-041

  56122507002

  วัชรินทร์  โสภณธรรมคุณ

   

  56122507006

  นัธทวัฒน์  พรหมพิทักษ์มณี

   

  56122507011

  สกล  วรคุโณปการ

   

  56122507012

  ปุณยวีร์  จันทร์ศรีวงศ์

  ไม่รับโทรศัพท์

  56122507018

  นพรัตน์  แดงสิงห์

   

  56122507021

  กวีศิลป์  เทศเสนาะ

   

  56122507049

  กิตติพิชญ์  จินดาวงศ์

   

  56122507055

  กษิดิศ  แสวงบุญ

   

   

  เลขลำดับโครงงาน

  ค-125

  56122901002

  สิทธิชัย  สุขหงษ์

   

  56122901015

  ณัฐชัย  บุญเส็ง

   

  56122901018

  สหรัฐ  ภักดีรักษ์

   

  56122901023

  วศิน  มั่นเหมาะ

  ไม่รับโทรศัพท์

  56122901024

  อาทิตย์  ชาติทรัพย์สิน

   

  56122901025

  ธีรภัทร์  ธรรมบัณฑิตย์

   

  56122901028

  ธราธิป  เทพยสุวรรณ

   

  56122901039

  จิรวัฒน์  เลิศวิจิตรสกุล

   

   

  เลขลำดับโครงงาน

  ช-001

  56123318025

  ศดานันท์  อนันทานนท์

   

  56123318026

  สุพรรษา  ออนดิน

   

  56123318048

  ศรีสุดา  สีหาชาติ

   

  56123318058

  จิราภรณ์  หังโส

  ไม่รับโทรศัพท์

  56123318072

  ดลวรรณ  คำเจริญ

   

  56123318111

  นฤพรรณ  วิวัฒนาเสรีธรรม

   

  56127328045

  ธันย์ธร  สุขเรืองรอง

   

   


  Skip LoginSkip Courses

  Courses

  • No courses in this category
  click

  Skip Calendar

  Calendar

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 Today Friday, 22 August 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       
  Skip VDO ทบทวนการเรียน 2/55Skip Online Users

  Online Users

  (last 5 minutes)
  None