Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

1

***********************************************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่และทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 1-4 และ

คะแนนโครงงานระยที่ 1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

หากมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนถูกต้องแล้ว

**************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ใส่ 00/00/0000 หรือมาติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบรอบที่ 2ภาคเรียนที่ 2/2557
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 20 April 2015, 07:21 AM
 
ตรวจสอบรายชื่อการจองสอบรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557

Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งโครงงานวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2557 แก้ไขโครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 30 March 2015, 09:54 AM
 

แจ้งโครงงานวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2557
แก้ไขโครงงานระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2)
ให้ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วส่งแผ่น CD แนบส่งพร้อมปกโครงงานระยะที่ 2 ใหม่
ส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 เท่านั้น

ลำดับ รหัสโครงงาน โครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ลำดับ
1 GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901002 พลอยไพลิน ถนนน้อย CD เปล่า ลบ5
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901001 เสาวลักษณ์ ท่อนทอง
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901011 ฤทธิไกร ชัยวิชิต
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901013 ชายสิทธิ์ บุญจงรักษ์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901018 ประภัสสร มีนาภา
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901024 อลงกต ชีแถลง
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901015 ธิดาพร ศรีจันทร์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901036 ทิวากร แสวงรัตน์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901016 กนกวรรณ นิจกรรม
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901014 กมลพรรณ ศรีฮุย
2 GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326005 กรรณิกา จงไกรจักร CD เปล่า ลบ5
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326011 ศศิวิพาพร เกตุประยูร
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326020 อภิญญา เกตุขุนทด
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326036 ชมพูนุท คดดี
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326043 พัชรินทร หนาแน่น
3 GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327087 วิไลลักษณ์ จาคะวุฒิ ไฟล์เปิดไม่ได้
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327076 กรรณทิมา วาหา
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327062 อภิญญา ปุญสิริ
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327093 รัตติกาล ลิ้มธนะกุล
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327095 อภิมุกด์ ศรีจันทร์เพ็ชร
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327105 กนกพิชญ์ เกตุรุ่ง
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 56123445063 รติกร ศรีสุวรรณ
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327058 ลลิตา ขอสินกลาง
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศโครงงานระยะที่ 2 ไม่ผ่าน
by Sureeporn Boonsombat - Wednesday, 25 March 2015, 12:20 PM
 
Picture of Sureeporn Boonsombat
โครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 16 March 2015, 07:42 AM
 

วิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย

รูปแบบโครงงาน ระยะที่ 

กำหนดส่ง 16- 18 มี.ค. 58 

 

1. แบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 (รับคืนที่ GE)

2. CD ออกแบบกล่อง CD ให้สวยงาม(ที่มุมกล่องให้ติดบาร์โค้ดโครงงานระยะที่ 2)

3. สรุปงานเดี่ยว

 ให้นักศึกษานำงานทุกชิ้นใส่ในซองสีนำ้ตาล โดยหน้าซองให้ติดปกโครงงานระยะที่ 

เสนออาจารย์สุภาพรรณ  เมฆรัต

 โครงงานระยะที่ 2

Picture of Sureeporn Boonsombat
สอบวัดความรู้รอบที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 2 March 2015, 07:38 AM
 

1

1


Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Today Sunday, 26 April 26 27 28 29 30   
Skip Facebook

Facebook

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57