Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

1

***********************************************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมที่และทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 1-4 และ

คะแนนโครงงานระยที่ 1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

หากมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนถูกต้องแล้ว

**************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ใส่ 00/00/0000 หรือมาติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
การตรวจสอบคะแนนกิจกรรม
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 30 April 2015, 10:36 AM
 
การตรวสอบคะแนนกิจกรรมครั้งที่ 2 

          ขณะนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมในชั้นเรียนหน่วยที่ 5-8 
และคะแนนโครงงานระยะที่ 2 ส่วนคะแนนกิจกรรมและการทบทวนบทเรียน
ใน e-Learning หน่วยที่ 5-8 ต้องรอปิดระบบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

          ให้นักศึกษาตรวจสอบและแจ้งเพื่อแก้ไขคะแนนในกรณีข้อมูลผิดพลาด 
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลถูกต้อง แจ้งเพื่อทราบ 

Picture of Sureeporn Boonsombat
***ด่วน*** นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้แก้ไขโครงงานด่วน
by Sureeporn Boonsombat - Tuesday, 28 April 2015, 12:17 PM
 
***ด่วน*** นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้แก้ไขโครงงานด่วน
แจ้งโครงงานวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2557
แก้ไขโครงงานระยะที่ 2 ภายในวันที่  1 พ.ค. 2558 
ให้ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วส่งแผ่น CD แนบส่งพร้อมปกโครงงานระยะที่ 2 ใหม่
รหัสโครงงาน โครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หมายเหตุ
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334025 ชลธิชา แซ่ตัน ไฟล์เปิดไม่ได้
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334005 สโรชา ตรีชนะสมุทร
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334027 วนิดา ปิ่นกลอง
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334038 ชารีฟ อีแต
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334063 โมฮัมหมัดอามีน บาสอสิดิก
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334067 วิชราพร แพงผา
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334068 ไชยกร ชุ่มเย็น
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334069 จิรายุทธ สุขินี
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334072 ศุภรดา มาศิริ
GEL1101572357 พี่ช้วยน้อง อ่านออกเสียงมอบความสนุก 57127334074 จารุวรรณ แซ่อึ้ง
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501002 เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน CD เปล่า
ลบ 5 คะแนน
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501004 นภัสสร เหล่ามีผล
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501007 นรินทร์ทิพย์ บุญมี
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501012 เกริกเกียรติ บุญเกิด
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501018 ณัฐวรรณ ไกรเพิ่ม
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501021 จักรพงษ์ พะนิจรัมย์
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501028 รุ่งนภา ผุสดีธงไชย
GEL1101572440 นิทานสอนน้อง 57122501030 พรนภา เข็มทอง
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328119 สุขสวัสดิ์ สกุลสุวพันธ์ CD เปล่า
ลบ 5 คะแนน
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328110 เบญจวรรณ จรลี
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328115 ทิพย์พิรุณ สงวนวงศ์
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328102 สราลี แสงหิรัญ
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328100 พิมพ์อัปสร แก้วมณีสมบัติ
GEL1101572553 ท่องเที่ยวที่เสาชิงช้า 57127328106 สุภัสทรา พันชารี
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327159 ปาริชาติ อยู่สำราญ เปิดไม่ได้โหลดข้อมูลช้า
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327160 ฉัตรชัย สัพพวิญญู
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327163 ภานุมาศ มงคลธง
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327168 โยธิน นวลสว่าง
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327169 ปัทมพร จันทร์ศรี
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327173 ภาสุ ภาโสม
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327175 กมลวรรณ ศศิประภาพงศ์
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327176 นิษาชล ปลื้มกระจ่าง
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327196 เอกณัฐ สมพงษ์
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327191 เดชาวัฒน์ ตามจะโปะ
GEL1101572600 สำนวนสุภาษิต พี่สอนน้อง 57127327204 วรพัฒน์ มาตย์วิเศษ
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326115 จิราวรรณ ประทุมรัตน์ ไฟล์นามสกุล .ini เปิดไม่ได้
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326056 อารียา ศุภเสถียร
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326078 พัชรา สัตตะโส
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326081 ศุภาภรณ์ แปลยาว
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326093 อภิสรา นาคสังข์
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326132 จันทร์จิรา สุระพล
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326136 สุนิษา มั่นคง
GEL1101572636 เที่ยวรอบกรุง 57127326137 ดวงกมล พิมเกาะ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบรอบที่ 2ภาคเรียนที่ 2/2557
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 20 April 2015, 07:21 AM
 
ตรวจสอบรายชื่อการจองสอบรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557

Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งโครงงานวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2557 แก้ไขโครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 30 March 2015, 09:54 AM
 

แจ้งโครงงานวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2557
แก้ไขโครงงานระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2)
ให้ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วส่งแผ่น CD แนบส่งพร้อมปกโครงงานระยะที่ 2 ใหม่
ส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 เท่านั้น

ลำดับ รหัสโครงงาน โครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ลำดับ
1 GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901002 พลอยไพลิน ถนนน้อย CD เปล่า ลบ5
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901001 เสาวลักษณ์ ท่อนทอง
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901011 ฤทธิไกร ชัยวิชิต
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901013 ชายสิทธิ์ บุญจงรักษ์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901018 ประภัสสร มีนาภา
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901024 อลงกต ชีแถลง
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901015 ธิดาพร ศรีจันทร์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901036 ทิวากร แสวงรัตน์
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901016 กนกวรรณ นิจกรรม
GEL1101572590 เมืองโบราณอยุธยา 57122901014 กมลพรรณ ศรีฮุย
2 GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326005 กรรณิกา จงไกรจักร CD เปล่า ลบ5
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326011 ศศิวิพาพร เกตุประยูร
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326020 อภิญญา เกตุขุนทด
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326036 ชมพูนุท คดดี
GEL1101572679 ธรรมสุภาษิต  ณ วัดหนองไผ่   57127326043 พัชรินทร หนาแน่น
3 GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327087 วิไลลักษณ์ จาคะวุฒิ ไฟล์เปิดไม่ได้
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327076 กรรณทิมา วาหา
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327062 อภิญญา ปุญสิริ
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327093 รัตติกาล ลิ้มธนะกุล
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327095 อภิมุกด์ ศรีจันทร์เพ็ชร
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327105 กนกพิชญ์ เกตุรุ่ง
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 56123445063 รติกร ศรีสุวรรณ
GEL1101572482 เที่ยวไทย สบายใจ 57127327058 ลลิตา ขอสินกลาง
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศโครงงานระยะที่ 2 ไม่ผ่าน
by Sureeporn Boonsombat - Wednesday, 25 March 2015, 12:20 PM
 

Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 Today Tuesday, 30 June 30     
Skip Facebook

Facebook

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57

Skip WB 2/2557