Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

ประกาศโครงงานระยะที่ 2 มีปัญหา (วันที่ 9 ธันวาคม 2557)

(ถ้าไม่ส่งตามกำหนดอาจารย์ตัดคะแนนเป็น 0)

***********************************************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนทุกกิจกรรมภายในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2557

ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

หากมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เท่านั้น 

มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนถูกต้องแล้ว

**************************

เก็บข้อมูลการทบทวนบทเรียนในระบบ e-learning

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 7 ธันวาคม 2557  

ในการให้คะแนนจิตพิสัย

**************************

ตรวจสอบจิตพิสัย

การทบทวนบทเรียน 15 ส.ค. - 13 พ.ย. 57 

และส่งโครงงานระยะที่1-2 ตรงตามกำหนดที่นี่


***********************************************


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 


ภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ที่นี่

***********************************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................
แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทัี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1

................................................................................................................................................................................

1ประกาศกลุ่มเรียน 001  1

เรื่องการยกเลิกการเรียน เนื่องจาก วันจันทร์ที่  8 กันยายน 2557 เวลา 08.00-11.00 น. ไฟฟ้าขัดข้อง
ให้นักศึกษาในกลุ่มเรียนดังกล่าวเข้าเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-17.00 น. นะค่ะ
................................................................................................................................................................................Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 12 December 2014, 06:50 AM
 
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ

(วันที่ 8 ธ.ค 57)ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 
ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องสอบ 3111 อาคาร 31

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลัง (แก้ I) ภาคเรียนที่ 2/2556
by Sureeporn Boonsombat - Wednesday, 29 October 2014, 12:52 PM
 
Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งรับกล่อง CD และวิธีการส่งโครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 24 October 2014, 06:17 AM
 
ให้ตัวแทนกลุ่มโครงงานมารับกล่อง CD และแบบฟอร์มระยะที่ 1 

หากไม่มารับงานคืนอาจารย์จะหักคะแนนกลุ่มละ 3 คะแนน
เพื่อแนบส่งโครงงานในระยะที่ 2
สามารถรับคืนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
โดยบอกรหัสโครงงาน สามตัวหลัง เช่น GEL1101571001 บอกเจ้าหน้าที่ว่า รหัสโครงงาน 001 
CDPicture of Sureeporn Boonsombat
การจองสอบวัดความรู้
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 9 October 2014, 06:24 AM
 
newเรื่องการจองสอบความรู้วิชาศึกษาทั่วไปรอบที่ 1 new

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้จองสอบวัดความรู้ ให้รีบเข้าไปจอง 

เนื่องจากสำนักฯ ได้เพิ่มที่นั่งสอบให้เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งเพื่อทราบ
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศโครงงานไม่ผ่าน
by Sureeporn Boonsombat - Tuesday, 30 September 2014, 05:34 AM
 
1 ประกาศโครงงานไม่อนุมัติ 1

ให้นักศึกษากลุ่มต่อไปนี้มารับงานคืนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
เพื่อนำกลับไปแก้ไขและนำส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557

รหัสนักศึกษา           ชื่อ-สกุล
57126611028 ตฤณ มโนนัย
57126611043 ณัฐพงศ์ ยุชังกูล
57126611094 ชญานนท์ หมั้นขัน
57126611060 สุชานันท์ กันทะขู้
57126611059 อรรถชัย จันทร์มา
57126611087 ศิวกร วิมลชาติ
57126611115 กฤษดา ปัญญายาว
57126611071 ชัยวัฒน์ ศรีทอง
57126611035 สัณหวิชญ์ ประสาทเขตต์การ
57126611019 อรุณชัย เพริดพริ้ง


Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 Today Monday, 29 December 29 30 31    
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57