Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 

สามารถ Login เข้าระบบได้แล้วค่ะ

***********************************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรายชื่อกลุ่มแบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 ไม่ผ่านการอนุมัติ
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 22 September 2014, 01:41 PM
 
 
ประกาศรายชื่อกลุ่มแบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 ไม่ผ่านการอนุมัติ 
(ส่งงานวันที่ 2 - 22 กันยายน 2557)

     ให้รับงานคืนได้ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ภายในวันที่ ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

และนำส่งภายในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 คลิกดูที่นี่
Picture of Sureeporn Boonsombat
กำหนดการจองสอบ
by Sureeporn Boonsombat - Saturday, 20 September 2014, 11:03 AM
 
กำหนดการสบ
Picture of Sureeporn Boonsombat
วิธีการส่งโครงงานระยะที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 15 September 2014, 04:33 AM
 
ตัวอย่างการส่งโครงงานระยะที่ 1 ต้องมีเอกสารต่อไปนี้

***พิมพ์ให้เรียบร้อย***

เมื่อนักศึกษาเสนอหัวข้อในเว็บบอร์ดแล้วอาจารย์อนุมัติงานแล้วหรือกรณีกลุ่มที่อาจารย์ไม่อนุมัติหรือขอพบ ให้นักศึกษาแก้ไขงานในแบบฟอร์มระยะที่ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วส่งระยะที่ 1 ได้ตามนี้
1.ใบรับส่งโครงงาน
2. ปกโครงงาน
3. แบบฟอร์มระยะที่ 1 
4. PrintScreen หน้าเสนอหัวข้อในเว็บบอร์ด 
****นักศึกษาสามารถส่งงานได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ห้อง 3413

วิธีการส่งโครงงานระยะที่ 1
Picture of Sureeporn Boonsombat
กำหนดการส่งโครงงาน
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 5 September 2014, 04:52 AM
 
กำหนดการส่งโครงงาน

นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อโครงงานในเว็บบอร์ดรายวิชา
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 18.00 น. คลิกที่นี่

กำหนดการส่งโครงงาน

ลำดับ

รายการ

กำหนดส่ง

สถานที่ส่ง

1

นำเสนอโครงงาน

4-10 ก.ย. 57

เว็บบอร์ดรายวิชา

2

ตรวจสอบผลอนุมัติโครงงาน

6-14 ก.ย. 57

3

สร้างกลุ่มโครงงานในระบบ

E-Service

10-21 ก.ย. 57

ระบบ E-Service

4

ส่งแบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1

22-24 ก.ย. 57

One-Stop Service

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

5

ตรวจสอบรายชื่อ

การส่งโครงงาน

30 ก.ย. 57

 

ระบบE-Service

6

สร้างกลุ่มโครงงานในระบบ

E-Service

20 ต.ค. -3 พ.ย. 57

7

ส่งโครงงานระยะที่ 2

3-5 พ.ย. 57

One-Stop Service

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2 GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 28 April 2014, 08:57 AM
 

ประกาศกลุ่มโครงงานระยะที่ 2  GEL1101 การใช้ภาษาไทยภาคเรียนที่ 2/2556 

กรณีงานไม่สมบูรณ์ 

ให้นักศึกษาส่งไฟล์ VDO มาใหม่

เนื่องจากงานใน CD ที่นักศึกษาส่งมา เป็น CD เปล่า

ให้นักศึกษาตรวจสอบงานก่อนนำส่ง และเขียนเลขลำดับโครงงานที่หน้าปก CD ด้วย

ส่งภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น มิฉะนั้นจะตัดคะแนนเป็นศูนย์

เลขลำดับโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
ก-029 56126611024 จักรกฤษณ์  หาญพิพัฒน์พาณิชย์
56126611046 สิบขรินทร์  สิตละกิจบรรหาร
56126611073 วัชรพล  แก้วบัวดี
56126611011 นาวิน  พิศดวง
56126611083 จักรธร  สุระขันธ์
56126611068 กฤติน  อินทรประพันธ์
56126611066 ลัทธพล  กิจบำรุง
56126611084 ธัญณัฐย์  แพรขาว
ก-034 56122503012 อรอนงค์  ไพเราะ
56122503023 ศุภชัย  ธรรมโส
56122503024 ปิยะรัตน์  อุกระโทก
56122503037 ธีรวัฒน์  ทองอ่ำ
56122503032 ปรางกมล  รักษ์มณี
56122503058 จิรารัตน์  ฤทธิ์เลิศ
56122521030 ธีรดนย์  จักรบุตร
ก-079 56126607004 สถาพร  เจริญผล
56126607018 ปิยดา  โขมะพันธ์
56126607025 วิภาดา  แซ่ลิ้ม
56126607029 แก้วตา  กรวงศ์รักษา
56126607030 ดิษยา  เที่ยงธรรม
56126607034 จันษณา  จินดาพันธ์
56126607048 อภิวัฒน์  เลื่อมไธสง
ก-088 56122521003 พลกฤษณ์  สุขล้อม
56122521008 วรวุทธ  มณีนิล
56122521009 พฤทธิ์  แก้วแสน
56122521010 ชานนท์  พูนขำ
56122521019 ปองพล  ใจเที่ยง
56122521023 สุวดี  แสงศร
56122503007 ปรเมศ  เหล่านุญชัย
56122503017 ยศกร  บุตรเรือง

Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Today Tuesday, 23 September 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip VDO ทบทวนการเรียน 2/55Skip Online UsersSkip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57